Project Description

این پروژه یک بیلبورد تعامی می باشد که افراد با حرکت دست به بیلبورد فرمان داده و تبلیغات مورد نظر خود را مشاهده می کنند.

این بیلبورد در مکان های بسیاری همچون فروشگاه های لباس و هایپر استار ها و … کاربرد دارد.

این پروژه به سفارش شرکت پویندگان دانش صورت گرفت.