Project Description

این دانشگاه در ابتدا که آموزش های دانشگاه استنفورد بر روی YouTube گذاشته می شد با توجه به فیلتر بودن YouTube در ایران تاسیس شد و این آموزش ها را برای ایرانیان آینه نمود. سپس به صورت رسمی از سوی استنفورد به دانشجویان ایران معرفی گردید.

در ادامه که دانشگاه استفورد سایت جدید udacity را ایجاد نمود و مستقیما فایل های آموزشی را قرار داد لزوم وجود این دانشگاه نیز از بین رفت.

اما به زودی با آموزش های خاص باز خواهیم گشت!