Project Description

در این انجمن مطالب آموزشی و برنامه های مرتبط با مهندسین دانش ایران به اشتراک گذاشته می شود.

برای اطلاعات بیشتر از این وبسایت بازدید نمایید.