Project Description

این وبسایت که در قالب یک ویکی ساختار یافت به ارائه توضیحات در رابطه با تست های علوم روانشناسی و علوم شناختی پرداخت.

این ویکی به سفارش شرکت پویندگان دانش CogFile.com ایجاد گردید.