Project Description

این پروژه برای پیشبینی مشتریان خوش حساب و بد حساب ایجاد گردید.

با دریافت حدود 10 ویژگی از مشتری قابلیت پیشبینی مشتریان بد حساب بانک تا 86 درصد امکان پذیر گردید.