Project Description

در این پروژه اطلاعات 1 میلیون و 300 هزار از مشتریان بیمه بدنه خودرو بیمه ایران مورد بررسی قرار گرفت.

با استفاده از تکنیک های داده کاوی سیستم پشتیبان تصمیمی ایجاد گردید که قادر به تخمین میزان ریسک مشتریان بیمه می باشد.