Project Description

در این پروژه عملیات بورس تهران و استفاده کنندگان شبیه سازی گردید.

این برنامه شبیه سازی قالبیت پیشبینی قیمت ها و خرید و فروش سهام را دارا می باشد. همچنین می توان استراتژی های مختلف را در در زمان گذشته و آینده تست کرد.