Project Description

این پروژه به سفارش شرکت برسان مدیریت مجری پروژه متروی شیراز انجام شد.

در این پروژه سه تیم چابک نرم افزار، برق، مکانیک را درگیر کردیم.

محصول نهایی نرم افزار شبیه سازی خطوط مترو و قطار و حرکت آن بود که برای اولین بار در کشور ایجاد گردید.