Project Description

این پروژه به سفارش شرکت برسان مدیریت مجری پروژه متروی شیراز در قرارداد با شرکت پویندگان دانش انجام شد.

در این پروژه سه تیم چابک نرم افزار، برق، مکانیک از نخبگان را درگیر کردیم.

محصول نهایی نرم افزار شبیه سازی خطوط مترو و قطار و حرکت آن بود که برای اولین بار در کشور ایجاد گردید.